Jászkisér Város Önkormányzata 5137. Jászkisér, Fő út 7. Központi telefon: 57/550-130 Fax: 57/550-120 E-mail: info[kukac]jaszkiser.hu

A 2017. január 26-i Képviselő-testületi ülés összefoglalója

Az ülésen a Képviselő-testület: 

 • Meghallgatta Lukácsi György polgármester tájékoztatóját, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatokról.
 • Módosította a helyi iparűzési adóról szóló rendeletet, mely szerint a jövőben adómentes a településen a vállalkozói formában végzett háziorvosi, fogorvosi és védőnői tevékenység, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
 • Módosította az egyes gondozási- és gyermekétkeztetési díj megállapításáról szóló rendeletét.
 • Módosította Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), melyből hatályon kívül helyezte az 5. mellékletet, mivel az határozati szinten is kezelhető és így nem igényli az évenkénti SZMSZ módosítást.
 • Meghallgatta Lukácsi György polgármester szóbeli tájékoztatóját a Jász utca felújítási munkála-tairól. A polgármester levelet kapott Németh Ervintől, aki állítása szerint az előző polgármesterrel kötött szóbeli megállapodás alapján felújította a Jász utcát.
  A megállapodásról írásos dokumentum nem lelhető fel az Önkormányzatnál és a régebbi testületei tagoknak sincs tudomásuk arról, hogy valaha is szóba került volna ez a megbízás.
  A megbízáshoz Képviselő-testületi határozatot kellet volna elfogadni, ezért az a jogi helyzet állt elő, hogy a megbízottnak kell bizonyítani a megállapodás létrejöttét és az elvégzett munka értékét, szakszerűségét.
 • Egyhangúlag elfogadta Furákné Lázók Erzsébet Szociális és Egészségügyi bizottsági nem kép-viselő tagjának lemondását és helyére, Glodicsné Szikszai Barbarát választotta meg.
 • Elfogadta a 2016. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
 • Meghallgatta és elfogadta a Jászkisér Polgármesteri Hivatal kiadmányozási rendjéről szóló határozatot.
 • Módosította a Városi Bölcsőde alapító okiratát, melyre a dolgozók munkahelyi étkeztetésére vonatkozó változás miatt volt szükség.
 • Döntött a Város Önkormányzata által szervezett rendezvények költségvetéséről, így 2017. évben a rendezvényekre 1.800.000.- Ft-ot kell elkülöníteni a költségvetésben erre a célra.
 • Átnézte és elfogadta a helyi civil szervezetek beszámolóját, a 2016. évben kapott önkormányzati támogatások felhasználásáról.
 • A Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi folyószámla és munkabérhitel igénybevételéről szóló előterjesztést egyhangúlag támogatta.
 • A KISÉR-SZOLG Nonptofit Kft. 2017. évre vonatkozó üzleti tervét hiányosnak találta és úgy döntött, hogy 2017. február 7-ig egy kiegészített, részletes tervet kell készíteni a Kft-nek.
 • A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést elfogadta, így a felügyelő bizottság elnökének Lukácsi György polgármestert választotta meg.
 • A Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény vezetőjének megbízásáról szóló előterjesztést elfogadta, így 2017. január 26-tól az intézmény megszűnéséig, de maximum 2 évig Rácz Istvánt bízta meg a JÁTI vezetői feladatainak ellátására.
 • A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról szóló előterjesztést elfogadta.
  A módosításokra azért volt szükség, mert 2017. január 1-től a törvényi változások miatt a polgármester illetménye és költségtérítése, a korábbi helyettes államtitkári illetmények helyett, az államtitkári illetményhez lett igazítva mely annak 60%-a. A polgármester illetménye 2017. január 1-től – a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – bruttó 598.300.- Ft, költségtérítése 89.745.- Ft.
 • Elfogadta a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását.
 • Elfogadta Baloghné dr. Baka Ibolya képviselő, Januári és Februári tiszteletdíjának a Pendzsom Néptánc Egyesület támogatására szóló felajánlását, melynek összege 116.000.- Ft.
 • A Jászkiséri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást felülvizsgálta és elfogadta.
 • Az EFOP-3.9.1-VEKOP-16 azonosítószámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést támogatta. A pályázat az a jövőben bevezetendő, a lakosság teljes körét érintő közigazgatási munka infor-matikai eszközökkel való 100%-os támogatásáról szól.
 • Csatlakozott a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kezdeményezett térségek” című 100%-os támogatottságú pályázati kiíráshoz.
  Jászkisér Város Önkormányzata Jászapáti Város, mint járásszékhely vezetésével létrejövő konzorcium tagjaként csatlakozik a pályázathoz.
 • Jóváhagyta a Jászkisér Város Településfejlesztési Koncepció 2015-2030 tárgyában érkezett tervezői válaszokat és javasolta azok beépítését a koncepcióba.
 • Ismételten megvitatta a Bokor Ferenc Kovácsműhely eszközeinek, szerszámainak felajánlásáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy fölveszi a kapcsolatot a felajánlókkal.
  Mivel az Önkormányzat nem tud megfelelő helyet biztosítani, a megadott feltételekkel, a gyűjtemény szá-mára így megpróbál egyeztetni az örökösökkel, a műhely és az eszközök más formában való helyben tartásáról.
 • A Hajdú Zsolt által 2017. évben rendezendő gyermeknap támogatásáról szóló előterjesztést megvitatta.
  Mivel pályázati forrásból lesz megrendezve a Városi Gyermeknap, így külön támogatást nem tudnak biztosítani, viszont bevonják az ötleteket és szívesen fogadják a segítséget a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében.
 • Módosította a 280/2016. (XI.03.) sz. határozatát, mely tévesen lett megfogalmazva, így a helyesbített határozat a következő képen szól: ”Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jászkisér 2119/3 helyrajzi számú, 1230 m2 nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú há-zas ingatlant nem vásárolja meg.”
Jászapáti praxisközösség 
Életmód klub
LEADER pályázat
Szabadon Másolható!

Közösségi oldalak

 Jászkisér Város Önkormányzatának hivatalos Facebook oldala

Önkormányzati Elektronikus Ügyintézés
Küldje elektronikusan!

Eseménynaptár

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mai nap

2024. július 15. Hétfő
Henrik, Roland

 
A Nap kel 05:06-kor,
nyugszik 20:47-kor.
 

 
Holnap
Valter
napja lesz.
TFK
Kiemelt anyag rendezési tervre
Helyi Esélyegyenlőségi Program
Egyenlő bánásmód